INTEGRITETSPOLICY

FOX HEAD EUROPE, S.L.U. (“FOX HEAD”) är medvetna om vikten av gällande bestämmelser om integritet och dataskydd. I detta avseende lägger vi stor vikt vid skyddet av säkerheten, integriteten, äktheten och konfidentialiteten hos de uppgifter som våra klienter och användare tillhandahåller, och agerar ansvarsfullt och öppet i detta avseende. Denna Integritetspolicy (nedan kallad "Policyn") är avsedd att informera dig om hur vi samlar in, behandlar och skyddar personuppgifter via https://foxracing.se

FOX HEAD anger att de försökt att ge en så enkel och tydlig beskrivning som möjligt av förevarande Policy. FOX HEAD är väl medvetna om hur viktig din integritet är, så vi rekommenderar att du läser vår Policy och kontaktar oss om du har några frågor.

Vår policy reglerar inte behandlingen av data hos andra företag och organisationer som marknadsför våra tjänster och/eller produkter och kan använda cookies, besöksräknare och annan teknik för att publicera och erbjuda relevanta annonser.

 

1. ANVÄNDARINFORMATION

FOX HEAD EUROPE, S.L.U., hädanefter den ANSVARIGE, är ansvarig för behandlingen av användarens personuppgifter och informerar honom/henne om att dessa uppgifter kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i gällande bestämmelser om personuppgiftsskydd, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 (GDPR) om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, för vilka följande behandlingsinformation lämnas:

Vilken information samlar vi in? Vi samlar in personuppgifter, till exempel ditt namn, telefonnummer, postadress och e-postadress.

Vi samlar också information som din webbläsare skickar oss automatiskt varje gång du besöker någon av våra webbsidor för att analysera och förbättra din användarupplevelse och den övergripande kvaliteten på våra tjänster. Mer information finns i vår Policy för cookies.

Syftet med behandlingen: att upprätthålla ett kommersiellt förhållande med användaren. De åtgärder som planeras för att genomföra behandlingen är:

  • Om du godkänner det; utskick av kommersiell reklam via e-post, SMS, MMS, sociala medier eller något annat elektroniskt eller fysiskt sätt, nuvarande eller framtida, som möjliggör kommersiell kommunikation. Dessa meddelanden kommer att skapas av den ANSVARIGE och kommer att vara relaterade till dennes egna produkter och tjänster eller de som erbjuds av deras samarbetspartners eller leverantörer. Att utföra statistiska studier. 
  • Behandla beställningar, ansökningar eller annan typ av förfrågan som görs av användaren genom något av de kontaktformulär som finns tillgängliga. 
  • Lära känna användarnas preferenser och göra "profilering" för att personifiera våra erbjudanden om tjänster och produkter och/eller bli mer effektiva.

 

Dataskyddskriterier: De kommer att lagras så länge det (a) finns ett legitimt intresse att behålla ändamålet med behandlingen, och när det inte längre är nödvändigt för detta ändamål ska de avskaffas med hjälp av adekvata säkerhetsåtgärder för att garantera uppgifternas pseudonymisering eller den totala raderingen av dessa. På samma sätt kommer de också att lagras för att följa lagstadgade skyldigheter.

Legitimering för databehandling: Vi har rätt och behörighet att behandla och bearbeta den information du tillhandahåller, när sådan information är nödvändig för att skicka begärd information, administrationen av Plattformen, genomförande av kontrakt och elektronisk handel, som i fallet med ett försäljningskontrakt, och, i förekommande fall, uppfyllandet av skyldigheter enligt bestämmelser som följer av Unionsrätten eller medlemsstaternas lagstiftning. FOX HEAD kommer att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de personuppgifter för de berörda parterna som samlas in, lagras och behandlas, används på ett lagligt, lojalt och öppet sätt, och uppfyller de skyldigheter som följer av gällande rätt för deras verksamhet.

Dessutom, så länge du är vår kund, har vi rätt att använda dina uppgifter för att informera dig om erbjudanden, rabatter, produkter, tjänster, utskick och kampanjer som vi anser vara av intresse med hänsyn till de produkter och tjänster som tidigare beställts. Du kan dock när som helst motsätta dig sådan användning.

Utöver ovanstående fall, innan vi behandlar dina personuppgifter, inhämtar vi alltid ditt samtycke. Samtycket ger uttryck för frivilligheten; specifik, informerad och entydig. Du har rätt att återkalla det givna samtycket, utan retroaktiv verkan, när som helst. Spridning av uppgifterna: Den ANSVARIGE informerar och garanterar uttryckligen användarna att deras personuppgifter endast överförs om ett uttryckligt, informerat och entydigt medgivande först har begärts av användarna, eller om det är tvunget enligt lag (till exempel i skattemässiga fall om förordningen föreskriver om det, eller om det är nödvändigt för genomförandet av kontraktet).

Rättigheter för användaren:

  • Rätt att återkalla sitt samtycke när som helst.
  • Rätt till åtkomst, att åtgärda, förflyttning och radering av dina uppgifter samt begränsning av eller motsättning mot dess användning.
  • Rätt att lämna in klagomål hos tillsynsmyndigheten om du anser att behandlingen inte överensstämmer med gällande bestämmelser. Under alla omständigheter, innan du påbörjar någon klagomålsåtgärd, ber vi dig att kontakta oss.

 

Kontaktinformation för att utöva dina rättigheter:
FOX HEAD EUROPE, S.L.U.
Postadress: C/ Canudas, P.E. Mas Blau, 13 - EL PRAT DE LLOBREGAT 08820 (BARCELONA)  
E-mail: customerservice.eu@foxracing.com
..................................................  -  ..................................................

 

 

 

2. OBLIGATORISKT ELLER FRIVILLIGT TILLHANDAHÅLLEN INFORMATION FRÅN ANVÄNDAREN

Användaren accepterar uttryckligen, friviligt och entydigt, genom att kryssa i relevanta rutor och ange information i fälten markerade med en asterisk (*) i kontaktformuläret eller framställda i nedladdningsbara formulär, att dennes personuppgifter är nödvändiga för att leverantören ska kunna genomföra ordern, och fyller frivilligt i uppgifter i de återstående fälten. Användaren garanterar att personuppgifterna som lämnas till den ANSVARIGE personen är korrekta och ansvarar för att upplysa om eventuella ändringar av dem. 

 

Alla uppgifter som begärs via webbplatsen och som är markerade med en asterisk (*) är obligatoriska, eftersom de är nödvändiga för att tillhandahålla en optimal service till användaren. Om alla obligatoriska uppgifter inte lämnas ut, kan det inte garanteras att informationen och tjänsterna som erbjuds kommer att anpassas helt efter dina behov.
  

3. SÄKERHETSÅTGÄRDER

I enlighet med bestämmelserna i gällande dataskyddslagstiftning uppfyller den ANSVARIGE alla bestämmelser i GDPR-förordningen för behandling av de personuppgifter som de ansvarar för, och i synnerhet med de principer som beskrivs i artikel 5 i GDPR, enligt vilka de ska behandlas på ett lagligt, lojalt och öppet sätt i förhållande till den berörda personen och att de är korrekta, relevanta och begränsade till vad som är nödvändigt i förhållande till de syften som de behandlas.

Den ANSVARIGE garanterar att denne har implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska policys för att tillämpa de säkerhetsåtgärder som fastställts av GDPR för att skydda användarnas rättigheter och friheter, och att denne har meddelat relevant information så att användarna kan utöva nämnda rättigheter.